loading

Katastar i zemljišne knjige

Katastar i zemljišne knjige

Katastar  je evidencija o katastarskim česticama, zgradama i drugim građevinama koje trajno leže na zemljinoj površini ili ispod nje. Katastarske evidencije vode katastarski uredi i njihove ispostave, a sve pod nadzorom Državne geodetske uprave. Osnovna prostorna jedinica katastra je katastarska čestica, u katastru jednoznačno identificirana brojem. Katastar izdaje javne isprave o katastarskim česticama: posjedovne listove i kopije katastarskih planova.

Zemljišne knjige (gruntovnica) su javne knjige (registar) u koje se upisuju nekretnine, vlasništvo i druga stvarna prava i neka obvezna prava na nekretninama, te određeni drugi odnosi relevantni za pravni promet nekretninama. Zemljišne knjige, izvaci, odnosno ispisi i prijepisi iz zemljišne knjige imaju dokaznu snagu javnih isprava.

 

Katastar  i zemljišna knjiga (gruntovnica), zbog  različitog  povijesnog  pristupa  ovim evidencijama u određenim povijesnim razdobljima, za veliku većinu katastarskih čestica na području Republike Hrvatske nisu usklađeni. Ako nisu usklađeni upisi u katastru i zemljišnoj knjizi za pojedinu katastarsku česticu, vlasnik ne može punopravno raspolagati svojom nekretninom (darovanja, kupnje, hipotekarni krediti, dozvole za gradnju i dr.).

Vlasnici katastarskih čestica (nekretnina) dužni su svaku promjenu na katastarskoj čestici u pogledu oblika, površine, izgrađenosti, u roku od 30 dana od dana nastale promjene prijaviti nadležnome područnom uredu za katastar. Fizička ili pravna osoba, vlasnik katastarske čestice, treba uz prijavu promjene priložiti i odgovarajući geodetski elaborat koji izrađuje i ovjerava ovlašteni inženjer geodezije zaposlen u tvrtki registriranoj za izvođenje geodetskih poslova.

 

USLUGE:

 • Konzultantske usluge i izrada geodetske analize u svrhu planskog postupanja i naručivanja konkretnih proizvoda, a u cilju rješavanja imovinsko pravnih odnosa, te evidentiranja nekretnina u državne evidencije katastra i zemljišne knjige

 

PROIZVODI:

 • Geodetski projekt
 • Geodetski elaborat u svrhu diobe ili spajanja katastarskih čestica
 • Geodetski elaborat u svrhu provedbe dokumenata ili akata prostornog uređenja
 • Geodetski elaborat u svrhu evidentiranja pomorskog ili vodnog dobra
 • Geodetski elaborat u svrhu evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama
 • Geodetski elaborat u svrhu evidentiranja ili promjene podataka o načinu uporabe katastarskih čestica
 • Geodetski elaborat u svrhu evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica
 • Geodetski elaborat u svrhu evidentiranja međa uređenih u posebnome postupku
 • Geodetski elaborat u svrhu provedbe u zemljišnoj knjizi
 • Geodetski elaborat u svrhu izmjere postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige
 • Geodetski elaborat u svrhu ispravljanja propusta u održavanju katastra
 • Geodetski elaborat u svrhu ispravljanja podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije
 • Geodetski elaborat u svrhu promjene područja i granica katastarskih općina

 

REFERENCE:

 • Izrada geodetskih elaborata za upis prava služnosti na području gradova Rijeka, Karlovac, Virovitica, Krapina, Zagreb ukupne dužine cca 5500 km, Hrvatski Telekom, 2010.-2016.
 • Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe izgradnje nove zračne luke, Zračna luka Zagreb, 2013.
 • Parcelacijski elaborat za izgradnju produžene Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove, Grad Zagreb, 2012.
 • Parcelacijski elaborat za izgradnju Vrapčanske ulice od Jadranske ulice do Zagrebačke avenije i od Ilice do ulice Potok, Grad Zagreb, 2011.
 • Geodetski elaborati u svrhu registracije posebnih pravnih režima: Grad Požega, Đurđevački peski, dvorac Trakoščan, Stari grad Ruža, Ministarstvo kulture i Državna geodetska uprava, 2011.
 • Parcelacijski elaborat na projektu "Biđ-Bosut", Hrvatske vode, 2011.
 • Parcelacijski elaborati za evidentiranje vodnih dobara "Vodno dobro Sava", "Vodotok Bjelovarska i Bokana", "Vodotok Vetovka – Slatka voda", Hrvatske vode, 2010.-2012.
 • Stabilizacija i određivanje koordinata operativnog poligona za izvođenje radova, izrada parcelacijskih elaborata, elaborata za upis prava služnosti za izmještene instalacije, iskolčenje linije parcelacije i osi prometnice, dužine 11.4 km za izgradnju brze ceste Zlatar Bistrica - Andraševec, dužine 11.4 km., Hrvatske ceste, 2009.-2014.
 • Izrada parcelacijskih elaborata, elaborata za upis prava služnosti za izmještene instalacije, iskolčenje linije parcelacije i osi prometnice  za brzu cestu Pleternica – Požega – Brestovac dužine 14.6 km, Hrvatske ceste, 2009.
 • Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra akumulacija Grabovo, Londža i vodotoka Maceljčica, Hrvatske vode, 2008.-2009.
 • Parcelacijski elaborati, elaborati za upis prava služnosti za izmještene instalacije za brzu cestu Virovitica - Suhopolje, Hrvatske ceste, 2008.
 • Stabilizacija i određivanje koordinata operativnog poligona za izvođenje radova, izrada parcelacijskih elaborata, elaborata za upis prava služnosti za izmještene instalacije, iskolčenje linije parcelacije i osi prometnice za obilaznicu grada Slatine, dužine 13.6 km, Hrvatske ceste, 2008.
 • Geodetski elaborati za evidentiranje vodnog dobra za vodotoke Sava i Odra na području grada Zagreba i Siska, Hrvatske vode, 2007.-2008.
 • Izrada digitalnih katastarskih planova za 280 katastarskih općina za područje cijele Republike Hrvatske za Područne urede za katastar: Pazin, Rijeka, Gospić, Karlovac, Sisak, Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik, Slavonski Brod i Virovitica, Državna geodetska uprava, 2004.-2007.
 • Geodetski elaborati za evidentiranje vodnog dobra lijeve i desne obale rijeke Drave na području grada Varaždina, Hrvatske vode, 1996.-2002.
 • Parcelacijski elaborati za izgradnju autocesta na području dionica: Zagreb-Varaždin, Karlovac-Rijeka, Krapina-Macelj, Županja-Lipovac, Sveti Rok-Maslenica, Hrvatske autoceste, 1996.-2002.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija